top of page

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

ERİŞÇİ ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Erişçi) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, ERİŞÇİ’ye başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
b) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygu
n kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar ERİŞÇİ çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomati
k sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz
i) Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebe
biyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki dört yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, ERİŞÇİ’ ye başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 

Veri Sahibi Basvuru Formu

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir. İlgili Kişiler’in talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

bottom of page